لوح ها و تندیس ها
صنعت سبز 
واحد صنعت سبز 95تندیس برنزین سه ستاره مدیریت انرژی 96 
صادر کننده ممتاز96تندیس روز ملی صنعت و معدن96تقدیرنامه اشتهار به کیفیت 96
جشنواره تولید ملی -افتخار ملی95رعایت حقوق مصرف کنندگان95کار آفرین برتر95

تندیس برنزی

جایزه ملی مدیریت انرژی95

برگزیده مدال کیفیت 95جایزه تعالی صنعت پتروشیمی95
یزدتایر
واحد تولیدی برتر95اشتهار به کیفیت 95

دومین جشنواره تولیدکنندگان و مدیران جوان

یزدتایریزدتایر
نمایشگاه خودرو  استان یزدصادر کننده نمونه ملی95صادر کننده نمونه ملی95

واحد تولیدی نمونه سال 94

اداره کل استاندارد یزد

نمایشگاه صنعت خودرو و قطعات یدکی -تبریزواحد نمونه صنعتی 95
  یزدتایر

نمایشگاه تخصصی ایران پروژه 2016

همایش سراسری کیفیت 95نمایشگاه بین المللی خودرو ،قطعات و صنایع وابسته
تندیس برگزیده صنعتی 95واحد نمونه صنعتی 95واحد نمونه کشوری 94
لوح تقدیر واحد  کار نمونه استانی 94تندیس استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان 95تندیس استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان 95
  
صادر کننده نمونه 94 جشنواره امتنان از واحدهای نمونه استان یزد دومین کنفرانس هلدینگ 94
صادر کننده نمونه 94واحد برگزیده جشنواره تولید ملی افتخار ملی 94جایزه تعالی صنعت پتروشیمی 94
یزدتایریزدتایریزدتایر
تندیس همایش ملی استاندارد 94تقدیرنامه  همایش ملی استاندارد 94تقدیرنامه جایزه ملی مدیریت انرژی
یزدتایریزدتایریزدتایر
واحد نمونه  تولیدی 94واحد نمونه استانی 94واحد نمونه مالیاتی 94
یزد تایریزد تایریزدتایر
حمایت مصرف کننده 93جایزه تعالی صنعت پتروشیمی 93جایزه ملی تعالی سازمانی 93
 چهره ماندگار صنعت و معدن و تجارت ایران 93جایزه ملی بهینه کاوی ایران 93صادر کننده نمونه 93
 چهره ماندگار صنعت و معدن و تجارت ایران 93صادر کننده نمونه ملی 93صادر کننده نمونه ملی 93
یزدتایریزدتایریزدتایر
 جشنواره ملی بهره وری 92جایزه تعالی صنعت پتروشیمی92واحد نمونه صنعتی استانی93
 یزدتایر یزدتایر یزدتایر
جایزه تعالی منابع انسانی92 
تقدیرنامه حامی دو جایزه کار سالم92
تندیس حامی دو جایزه کار سالم92
 یزدتایر یزدتایر یزدتایر
 صادر کننده نمونه استانی92لوح تقدیر جشنواره ملی بهره وری
جایزه ملی کیفیت92
 یزدتایر یزدتایر یزدتایر
جایزه تعالی منابع انسانی92 صادر کننده برگزیده92 صادر کننده شایسته تقدیر92
 یزدتایر یزدتایر یزدتایر
جایزه تعالی منابع انسانی91صادر کننده نمونه ملی91گواهی اهتمام به کار سالم91
یزدتایر یزدتایر یزدتایر
گواهی تعهد به تعالی91گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان91
صادر کننده نمونه 91
یزدتایریزدتایریزدتایر
لوح سپاس برترینهای زنجیره ارزش تایر91جشنواره تلاشگران کیفیت91صادر کننده نمونه87
 یزدتایریزدتایریزدتایر
تندیس همایش کار و امور اجتماعی87واحد نمونه استانی87تندیس صادر کننده نمونه87
یزدتایر یزدتایر یزدتایر
رتبه دوم جایزه تعالی گروه سایپا87
سازنده برتر از شرکت سازه گستر سایپا86
 رتبه اول سازندگان قطعات و مجموعه های شرکت سازه گستر سایپا86
یزدتایر یزدتایر یزدتایر
 صادر کننده نمونه86
لوح تقدیر استانداری یزد86
 صادرکننده نمونه84
یزدتایر
 
 یزدتایر یزدتایر
واحد نمونه تولید ملی 84
 جشنواره تولید ملی 84
 مدیریت مصرف برق89
 یزدتایر یزدتایر یزدتایر
واحد تولیدی نمونه استان یزدتندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان82واحد نمونه در استان یزد83
یزدتایر  
اخذ گرید بی از شرکت سازه گستر سایپا  

 

NoavaranCms